Tagalog Negation: Introduction

Beginning Tagalog 1 Grammar

Introduction

Negation in Tagalong is achieved by using either the negative HINDI ( “not” or “no”) or WALA (“there is none” or “nothing”). This section will focus on the use of these negators in simple sentences.

On this page are a few stanzas of a poem written by Andres Bonifacio, the Father of Philippine Revolution. Take note of the usage of negators.

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa (ni  Andres Bonifacio)

  Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya        
  Sa pagkadalisay at pagkadakila            
  Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa       
  Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.

  Walang mahalagang hindi inihandog    
  Ng may pusong wagas sa bayang nagkupkop
  Dugo, yaman, dunong, katiisa’t pagod     
  Buhay ma’y abuting magkalagot-lagot.

  Ipagkahandog-handog ng buong pag-ibig
  Hanggang sa may dugo’t ubusing itigis
  Kung sa pagtatanggol buhay ang kapalit
  Ito’y kapalaran at tunay na langit.