Tagalog for Accounting

Business Vocabulary

Accounting Vocabulary:

 • account balance – halagang natitira
 • to accrue – maparagdag, maragdagan
 • annual – sa isang taon
 • annual report – pang-isang taon ulat
 • auditing – pagsusuri ng kuwenta
 • automated –  otomatic
 • to balance – balansehin
 • bookkeeping – bukkiping
 • balanced – balanse
 • to cancel  – kaltasin, kanselahin, pawalang bisa
 • to carry-over – ipagpatuloy, matangay sa susunod na….
 • charge – papagbayarin, singilin
 • to classify – pagbukudbukurin
 • to close – isara
 • credit – utang
 • debit – pagkakarga ng utang
 • debit entry –   pumasok na utang
 • double entry – dobleng pagpasok
 • engagement – kompromiso, tipanan, kapangakuan
 • entering in the books – pagsulat sa libreta
 • to falsify – magsinungaling
 • fiscal – piskal
 • funds statement – ulat ng mga balanse
 • income statement – ulat ng mga kita
 • internal controls – panloob na pamamahala
 • journal –  talaarawan
 • journal entry  – arawang tala
 • to keep up to date – pag-uulat ng mga pangyayari
 • ledger – ledger
 • omission – nakaligtaan
 • to open –  buksan
 • opening- bukas
 • to post – pagbabala
 • principle – prinsipiyo
 • quarter – ikaapat na bahagi
 • to reverse – baligtarin
 • segregation of duties – paghiwahiwalay ng mga gawain
 • semester – semestre
 • standardization – pagsasaayos ng mga pamantayan
 • to transfer – paglipat
 • evaluation techniques – paraan ng kahalagahan

Sample Dialog:

Sa Pista ng Nayon

Nagtipon-tipon ang mga kasapi ng Liga ng Kababaihan para sa nalalapit na pista sa bayan ng Santa Teresita.

Ada  Bilang pinuno ng ating samahan, nais kong ipamalita sa lahat na sapat ang ating kaban para ipagdiwang ang pista.  Ang makapagpapatunay niyan ay ang ating ingat-yaman na si Jennelyn.
Jennelyn:  Ayon sa aking talaan, may pumasok na perang donasyon mula sa tanggapan ng alkalde.
Ada:  Isandaang libong piso yon.
Jennelyn:  Umaabot na ngayon sa limandaang libong piso ang ating kabuuang pag-aari.
Ada:  Kamusta ang mga sagutin natin?  Ang mga handa? Ang mga bandiritas?  Ang musiko?  Ang prusisyon?
JennelynAng donasyon ng alkalde ang sasagot sa lahat ng yan.
AdaIbig sabihin ba nito ay wala ni isang kusing ang ilalabas sa pondo ng liga?
JennelynTumpak! At dahil gusto nating masiyahan ang lahat, inanyayahan natin ang American Idol finalist na si Jasmine Trias na dumalo sa konsiyerto.
AdaAng saya-saya!

Philippine Currency Under the American Regime:

DID YOU KNOW…
…that a standardized value for the Philippine currency was begun only during the American regime? In 1903, the United States Congress passed two laws that established a gold standard unit for the Philippine Islands, and an automatic gold exchange standard intended to maintain the parity of the silver peso with the gold standard peso. With the passage of these laws, the Philippine currency was officially pegged to the gold exchange standard. Philippine money had different names under different regimes. Under Spain, Philippine currency was collectively called pesos fuertes, the Spanish term for “strong pesos.” Under the American regime, Philippine money was called “Philippine Currency,” although it was more popularly called “Peso Conant,” after Charles Conant, the man who suggested its introduction.

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE