Tagalog for Corporations

Business Vocabulary

Corporation Vocabulary:

 • active partner – aktibong kasosyo
 • association – samahan
 • business person – negosyante
 • business related – patungkol sa negosyo
 • charity – kawang-gawa
 • commercial law – batas pangkomersyo
 • company – kompanya
 • consortium – kalipunan
 • cooperative – matulungin, kooperatiba
 • corporation – korporasyon
 • entrepreneur – negosyante
 • family – pamilya
 • finance company – kompanyang patungkol sa pananalapi
 • foundation – batayan
 • general partner – pangkalahatang kasosyo
 • general partnership – negosyong pagmamay-ari ng dalawang negosyante
 • holdings  – pinanghahawakang ari-arian
 • institution – institusyon
 • investor  – namumuhunan
 • joint venture – negosyong pinagsasamahan ng dalawa o higit pang kompanya
 • leader – pinuno
 • limited liability corporation – limited liability corporation
 • limited partnership – negosyong pagmamay-ari ng hindi hihigit sa tatlong negosyante
 • major – pangunahin
 • manager – tagapangasiwa
 • managing partner – kasosyong tagapangasiwa
 • mutual insurance company – kompanyang may kinalaman sa mutual insurance
 • non-profit – hindi pinagkakakitaan
 • non-taxable – hindi binubuwisan
 • parent company – kompanyang pinagmulan
 • partner – kasosyo
 • partnership limited by shares – negosyong may takdang pagmamay-ari ng shares
 • private – pribado
 • real estate company – kompanyang may kinalaman sa lupa
 • savings and loan institution – institusyong patungkol sa pag-iimpok at pagpapautang
 • small – maliit
 • sole propietorship- negosyong pagmamay-ari ng isang negosyante lamang
 • state corporation – kompanyang may kinalaman sa estado
 • state owned – pagmamay-ari ng estado
 • subsidiary – sangay
 • trading company – kompanyang may kinalaman sa palit-kalakalan

Sample Dialog:

Sa Kompanya

Nagpulong ang stockholders ng Globe Telecoms Corporation.

Gary:  Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang bagong pinuno ng ating kompanya, si Ginoong Fernando Zukav.
Fernando Zukav:  Lubos akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik.  Dahil sa Globe, nahirang ang Pilipinas bilang “Text Capital of the World.”
Gary:  May nais bang magtanong mula sa lupon?
Albert Dizon:  Ginoong Zukav, kamusta po ang Globe Telecoms bago kayo nahalal na pangulo?
Fernando Zukav:  Albert, maayos ang takbo ng ating kompanya sa pamamahala ng dating pangulong si Ginoong Gabriel Marquez.  Ako ang pangalawang pangulo noon at nakita ko ang pagtaas ng kita ng Globe mula tatlong milyon hanggang sa anim na milyong piso ngayon.
Albert Dizon:  Ano po ang inyong gagawin upang mapataas pa ito?
Fernando Zukav:  Naniniwala akong nilagay tayo ng tao sa taas kaya dapat lang na unahin natin ang mga taong ito.  Pinakamahalaga ang pagbabago sa bawat serbisyo at produkto sa pagtugon sa hamon ng panahon.
Gary:  Sa taong ito, inaasahan din ang sampung porsiyentong pag-akyat ng sales figure natin.
Fernando Zukav:  Maisasakatuparan natin ito sa gagawing pagsanib ng malaking Comcast Wireless Technology sa ating kompanya.
Albert Dizon:  Tataas din ba ang makukuha naming dibidendo?

The First Banking Corporation:

DID YOU KNOW…

…that the first extension in the corporate life of the first bank in the Philippines, El Banco Español Filipino (originally named El Banco Español Filipino de Isabel 2), was formalized by no less than the king of Spain in 1876?
…that the Spanish king at that time was Alfonso XII, son of former queen Isabella II, after whom the bank was named in 1851?
…that the establishment of a submarine telegraph cable connecting Luzon to the Spanish peninsula in 1880 enabled bank customers in the Philippines to start having direct contact with those in Spain, France, China, Hongkong, French Indo-China and Singapore?
…that the first direct exchange of bank drafts was made in 1881 between El Banco Español Filipino in the Philippine Islands and the Banco Hispano-Colonial in Barcelona, Spain?

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE