Tagalog for Insurance

Business Vocabulary

Insurance Vocabulary:

 • accident – aksidente
 • additional – karagdagan
 • agency – ahensiya
 • agent – ahente
 • annual – taunan
 • automobile related – may kinalaman sa oto
 • benefit – benepisyo
 • car – kotse
 • clause – kondisyon
 • combined – pinagsama
 • commercial – pangkalakal
 • compensation – kabayaran
 • compulsory – sapilitan
 • to cover – saklawin
 • coverage – saklaw
 • damage – pinsala
 • driving – pagmamaneho
 • estimate – tantiya
 • to evaluate – tantiyahin
 • expert – eskperto
 • fire – sunog
 • high – mataas
 • home – bahay
 • ID – ID
 • to indemnify – magbayad ng pinsala
 • insurance – seguro
 • to insure – seguruhin
 • intentional – sinasadya
 • license – lisensya
 • life – buhay
 • limit – limit
 • low – mababa
 • monetary – gantimpalang salapi
 • months – mga buwan
 • motorcycle – motorsiklo
 • to pay out – bayaran
 • policy – patakaran
 • premium – premium
 • registration – pagtatala
 • risk – panganib
 • settlement – pagkakasundo
 • to sign up – ilagda
 • theft – nakawan
 • truck – trak

Sample Dialog:

Sa Philam Insurance Company

Naghanda si Letty, isang Certified Financial Planner upang tapusin ang alok na insurance kay Ginoong Roger Wyatt, ang Regional Office Manager ng IBM.  Isinama ni Letty si Cecille, ang agency manager sa Philam Insurance Company.

Roger:  Magandang araw, Letty.
Letty:  Sa iyo rin Roger.  At dahil ibig mong makilala ang aking boss, napakiusapan kong isama siya ngayon.  Nandito po si Cecilia Melendez.
Cecille Ikinagagalak ko kayong makilala, Mr. Roger Wyatt.  Tawagin na lang ninyo akong Cecille.
Roger:  Cecille, napagkasunduan na namin ni Letty ang produktong VersaLife.  Ano ba ang maipapangako sa akin ng Philam?
Cecille:  Sa VersaLife, kayo po ay panghabambuhay na makakaasa ng proteksiyon.  Protektado kayo sa bawat sakuna at problemang pangkalusugan.  Kasama rin ang insurance sa paglalakbay ninyo sa iba’t ibang bansa.  At sa inyong ika-60 taon, makatatanggap kayo ng balik-kita o ang return on premium.  Lumalabas na ang ibinayad ninyong premium ay makukuha ninyo bilang maliit na pensiyon bawat buwan.
Roger:  Nais ko rin yan sa aking pamilya.
Letty:  Magagawan ko kayong lahat ng alok na insurance.  Mabuti rin yan sa inyong asawa at mga anak.
Cecille:  May insurance na po ba ang inyong mga anak sa pag-aaral?
Roger:  Cecille, marami na akong binabayarang College insurance.  Ang panganay ko ay nasa London Business School na at ang bunso ko naman sa Harvard sa susunod na taon.
Letty:  Matatalino ang mga anak ni Roger.
Cecille:  Nagmana lahat sa ama.
Roger:  Bueno, pakibalik mo sa akin Letty ang alok na VersaLife. Isa sa bawat mag-anak ko.  Maaari mo bang kuwentahin ang buwanang bayad?
Letty:  Pakihintay lang po at gagawin ko na. Salamat.

The New Philippine Currency:

DID YOU KNOW…
…that after the declaration of Philippine independence in Kawit, Cavite on June 12, 1898, Emilio Aguinaldo, the first president of the Philippine Republic, adopted a new currency for the new government?
…that one-peso and five-peso notes were printed as Republica Filipina Papel Moneda de un Peso and Cinco Pesos, respectively?
…that with the printing of the new bank notes came the minting of three variations of a dos centimos de peso copper coin by the Aguinaldo administration?
…that the new Philippine currency ceased to be used after the capture of Aguinaldo by the American forces in Palanan, Isabela?

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE